COURSES

COMPLETE SHIATSU TREATMENT 4
Cinzia O. - Professional Shiatsu Operator
Nature and wellness
OHASHIATSU 2
Lorenzo D. - Yoga Teacher, Shiatsu Masseur and Personal Trainer
Nature and wellness
SHIATSU FOR MOMS&KIDS 2
Cinzia O. - Professional Shiatsu Operator
Nature and wellness
SHORT SHIATSU TREATMENT 1
Cinzia O. - Professional Shiatsu Operator
Nature and wellness